Wrocław, dnia 03 stycznia 2012r.
L.dz.  35A /2012        
Do wszystkich Zarządów ROD
       
Zadania z zakresu inwestycji i remontów realizowane na terenie rodzinnych ogrodów działkowych mają ogromne znaczenie zarówno dla rodzin użytkujących działki jak i dla wizerunku ogrodów wobec całego społeczeństwa, wobec władz miast i gmin.
Budowa nowej infrastruktury ogrodowej jak i modernizacja dotychczasowej powinna być ciągle i w centrum zainteresowania organów Związku w tym zarządów ROD i całej społeczności działkowej.
 
Jest to jedno z podstawowych zadań, które znalazło się w Uchwale programowej VII Okręgowego Zjazdu Delegatów  PZD we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2011r. Realizacji w/w zadań służyć ma również Uchwała nr 3/III/2011 Okręgowego Zarządu z dnia 22 października 2011r., którą zatwierdzono nowy Otwarty, Długofalowy Program Rozwoju i Modernizacji ROD na lata 2011-2014 obejmujący 220 zadań w 142 ROD o łącznej wartości ponad 6 mln zł.
 
Na konieczność zwiększenia aktywności w rozwoju ROD pod względem inwestycyjnym zwróciła uwagę Krajowa Rada w Uchwale nr 2/XXIII/2011 z dnia 02 września 2011r. uznając, że objęcie planami inwestycji i remontów w 2011r. zaledwie 32 % wszystkich ogrodów w Polsce jest daleko niewystarczające. Utrzymanie w dobrym stanie urządzeń ogrodowych, nieustanna modernizacja obecnej infrastruktury oraz budowa brakującej powinna być zatem powinnością, obowiązkiem również każdego zarządu ROD w okręgu wrocławskim.
 
Zagadnienia zintensyfikowania działań w zakresie inwestycji i remontów wyposażenia ogrodów w nowoczesną infrastrukturę znalazło się w Programie przyjętym przez IX Krajowy Zjazd PZD w dniu 17 grudnia 2011r.
 
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu uznał, że do priorytetowych zadań w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w ROD w 2012 roku będą należeć :
 
1) budowa i rozbudowa budynków administracyjnych na terenie ROD w celu umożliwienia i poprawy zarządom ogrodów i komisji statutowych realizowania swoich podstawowych zadań oraz lepszą i właściwą współpracę oraz integrację z działkowcami,
2) budowa i modernizacja sieci wodociągowych i studni głębinowych,
3) budowa przyłączy energetycznych i elektryfikacja terenów ROD.

 
Wszystkie zadania muszą być realizowane zgodnie z nową Uchwałą nr 4/XXI/2011 Krajowej Rady PZD z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych.

Okręgowy Zarząd w świetle w/w postanowień będzie wspierał wszystkie inicjatywy inwestycyjne i modernizacyjne ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji priorytetowych.
 
Dobrze zagospodarowane i wyposażone ogrody sprzyjają prowadzonej walce w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, dowodzą że Polski Związek Działkowców jest aktywny i efektywny w swojej działalności służącej ogółowi społeczeństwa i całej gminie.
 
Każdy zarząd rodzinnego ogrodu działkowego przygotowujący program, plan działalności na 2012 rok powinien uwzględnić realizację potrzeb inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych i przygotować wnioski na walne zebranie sprawozdawcze.

Rok bez inwestycji i modernizacji w ogrodzie jest rokiem straconym. Niech to hasło przyświeca każdemu zarządowi, każdemu walnemu zebraniu i wszystkim działkowcom.
 
Zgodnie z § 8 Uchwały nr 4/XXI/2011 KR PZD z dnia 21 czerwca 2011r. wszystkie zarządy ROD zobowiązane są do przekazania do 15 maja 2012r. uchwał walnego zebrania w sprawach inwestycyjnych do Okręgowego Zarządu wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na realizację zadania i włączenia go do planu inwestycji i remontów. Przekazanie w w/w terminie wniosku z uchwałą walnego zebrania zabezpiecza i umożliwia uzyskanie właściwego dofinansowania zadania ze środków Funduszu Rozwoju ROD Okręgowego Zarządu PZD.
 
Oczekujemy dotrzymania w/w terminu i powodzenia w przygotowaniu planu inwestycyjnego ogrodu.
                                                                                      Prezes OZ PZD
                                                                                      mgr Janusz Moszkowski
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Wrocław, dnia 03 stycznia 2012r.
L.dz. 35B/2012
Do wszystkich Zarządów ROD

Uchwalony przez IX Krajowy Zjazd Polskiego Związku Działkowców Program działania Związku w kadencji 2011-2015 oraz uchwała programowa VII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD we Wrocławiu założyła m. innymi szeroką działalność na rzecz promocji ogrodów i Związku w społeczeństwie. Chodzi o to by rodzinne ogrody działkowe były postrzegane przez ogół mieszkańców jako niezwykle ważny i trwały element infrastruktury miast i gmin. Ważny pod względem ekologicznym i poprawiającym stan okolicznego środowiska, ważny pod względem zagospodarowania i estetyki, ważny pod względem wyposażenia w stałe elementy, ważny pod względem otwartości dla mieszkańców osiedli i współpracy z samorządami gminy, z miejscowymi innymi organizacjami społecznymi i mediami.
 
Wszyscy musimy być dumni z rodzinnych ogrodów działkowych, z prowadzonej w nich przez Polski Związek Działkowców działalności.
 
Promocji ogrodów działkowych i dobrej opinii o ogrodach i Związku służyć będą :
 
1) ogłaszane i przeprowadzane konkursy w ogrodach np. wzorowa działka, z wiedzy ogrodniczej, z wiedzy o PZD, z historii ogrodnictwa działkowego,
 
2) dobrze utrzymane i modernizowane urządzenia ogrodowe, w tym ogrodzenia zewnętrzne i wewnętrzne,
 
3) rozpoczynane i realizowane nowe inwestycje ogrodowe,
 
4) dobrze i na bieżąco utrzymane tereny ogólnego użytku tj. drogi wewnętrzne, tereny rekreacyjne i place zabaw, enklawy zieleni ogólnej, pasy żywopłotowe, place ogólno dostępne,
 
5) dobrze zagospodarowane działki i prowadzone uprawy,
 
6) dobrze prowadzone części sadownicze działki,
 
7) poprawa stanu wyposażenia działki w trwałe elementy w tym przede wszystkim znaczna poprawa stanu altan oraz likwidacja dodatkowej niezgodnej z przepisami zabudowy, likwidacja składzików itp.,
 
8) wyposażenie każdego ogrodu w niezbędne ilości kontenerów na odpady i bieżące ich usuwanie,
 
9) zamontowanie nad bramą (bramami) widocznych i dobrze prezentujących się tablic, szyldów z prawidłową nazwą ogrodu np. :
 

Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „STOKROTKA"

10) organizowane w ogrodzie rozmaite imprezy np. Dni Działkowca, jubileusze, festyny, wystawy, kiermasze,
 
11) organizowana w ogrodzie szeroka działalność oświatowa, w tym szkoleniowa,
 
12) umieszczenie w pobliżu głównych bram i budynków administracyjnych masztów - z flagami PZD, państwową i unijną
 
13) umieszczenie w pobliżu głównych bram i wejść do ogrodu szczególnie od strony ulic - własnych tablic reklamowych z logo PZD,
 
14) założenie strony internetowej i prezentowanie na niej najważniejszych dokonań i informacji o ogrodzie.
 
Okręgowy Zarząd zwraca uwagę na pkt 5, 6 i 7, gdyż ich realizacja powinna odbywać się w oparciu o opracowany i zatwierdzony na walnym zebraniu w 2012r. -program modernizacji ogrodu realizowany przez samych działkowców przy pomocy społecznej służby instruktorskiej i właściwego postępowania zarządu ROD.
 
Przedstawiony wachlarz działalności promocyjnych ogrodu i Związku może i powinien być uzupełniany o własne pomysły i inicjatywy.
 
Wszystko to służyć będzie poprawie wizerunku i opinii o ROD w oczach społeczeństwa i miejscowych władz.
 
Każda inicjatywa i działalność powinna znaleźć swoje odbicie w mediach.
 
Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu oczekuje podjęcia przez wszystkie zarządy ROD działań w w/w sprawie i złożenia pisemnej informacji do OZ do 20 maja 2012r. a w szczególności przedłożenia programu modernizacji zagospodarowania i wyposażenia działek.
 
                                                                                             Prezes OZ PZD
                                                                                             mgr Janusz Moszkowski
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr     15/III/2012
 
 
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 20 marca 2012 r.
 
 
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu działając na podstawie § 123 pkt. 15 i § 124 ust. 3 i 4 Statutu PZD oraz w nawiązaniu do Uchwały nr 4/XXI/2011 Krajowej Rady PZD z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych
 
 
z a t w i e r d z a
 
„Kryteria i zasady dofinansowania inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach okręgu wrocławskiego” stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz przyjmuje wzór Wniosku Zarządu ROD o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu.
 
 
Uzasadnienie
 
            Celem ujednolicenia postępowania oraz przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie rozpoczynania, prowadzenia, zakończenia i rozliczenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych niezbędne jest wprowadzenie Kryteriów i zasad dofinansowania inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach.
Traci moc Uchwała nr 1/I/2004 Prezydium OZ PZD we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2004 r.
            Uchwała niniejsza wchodzi z dniem podjęcia.
 
Sekretarz OZ PZD                                 Prezes OZ PZD
we Wrocławiu                                       we Wrocławiu
mgr Barbara Korolczuk                          mgr Janusz Moszkowski
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 15/III/2012
Prezydium OZ PZD we Wrocławiu
z dnia 20 marca 2012 r.
 
 
 
Kryteria i zasady
dofinasowania inwestycji i remontów
w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu wrocławskiego
 
I Kryterium podmiotowo-rzeczowo—finansowe
 
1. Prawo do dofinansowania inwestycji i remontów mają wszystkie zarządy rodzinnych ogrodów działkowych działające na terenie okręgu wrocławskiego.
2. Przez dofinansowanie inwestycji i remontów urządzeń ogrodowych rozumie się udzielanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu.
3. Wysokość dofinansowania na ustalone zadania uzależniona jest od posiadanych środków na Funduszu Rozwoju ROD, znaczenia zadania dla ogrodu oraz od ustaleń przyjętych w uchwałach organów Związku. Wysokość dofinansowania nie może przekraczać 49% wartości zadania.
4. Przez inwestycje i remonty urządzeń ogrodowych rozumie się budowę, rozbudowę i remont odtworzeniowy środków trwałych rodzinnego ogrodu działkowego. Dofinansowaniu nie podlegają bieżące konserwacje urządzeń ogrodowych.
5. Dofinansowanie inwestycji i remontów w pracowniczych ogrodach działkowych polega przede wszystkim na finansowaniu zakupu materiałów i urządzeń stanowiących odrębny środek trwały, pracy sprzętem oraz na finansowaniu specjalistycznej robocizny.
 
II Kryterium oceny wniosku i wymogów formalnych
 
1. Rozpoczęcie procesu decyzyjnego w zakresie dofinansowania inwestycji i remontu warunkowana jest złożeniem prawidłowo sformułowanego wniosku zgłoszonego do „Rocznego Planu Inwestycji i Remontów Okręgowego Zarządu”.
2. Do złożonego wniosku zawierającego uzasadnienie inwestycji i remontu należy załączyć :
            a/ uchwałę walnego zebrania o przystąpieniu do zadania,
            b/ wskazanie kosztów zadania, w tym nakładów na materiały, urządzenia i sprzęt,
c/ informację o wielkości posiadanych środków pochodzących od działkowców, zebranych w wyniku podjętej uchwały walnego zebrania,
d/ zestawienie posiadanych środków na wskazane zadanie pochodzących z innych żródeł i funduszy , w tym z ekwiwalentu za nieodpracowane godziny prac społecznie-użytecznych,
e/ zestawienie wielkości dochodów uzyskiwanych przez ROD w danym roku od innych podmiotów a przeznaczanych w całości zgodnie z uchwałami Krajowej Rady na Fundusz Rozwoju ROD.
f/ właściwe dokumenty niezbędne do rozpoczęcia zadania wynikające z przepisów „Prawa budowlanego”, „Prawa wodnego”, „Prawa energetycznego”, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym decyzje, projekty, uzgodnienia , kosztorysy itp.
g/ informacje o wywiązaniu się Zarządu POD z zobowiązań organizacyjno-finansowych wobec organów nadrzędnych Związku tj. w zakresie składki członkowskiej, wpisowego do PZD, przekazywania w ustalonych terminach dokumentów z zakresu realizacji zadań statutowych w tym inwestycyjno-remontowych a także o realizacji innych zadań Związku.
3. Wniosek o dofinansowanie inwestycji i remontów w ROD rozpatruje Komisja Inwestycji Okręgowego Zarządu, która przygotowuje stanowisko na Prezydium .
4. Zakończeniem procesu decyzyjnego jest podjęcie przez Prezydium Okręgowego Zarządu uchwały zawierającej udzielenie Pełnomocnoctwa dla Zarządu ROD na realizację zadania i określającej wysokość jego dofinansowania.
 
III Kryterium realizacji zadania
 
1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Zarząd ROD przeprowadza właściwy przetarg zakończony zatwierdzonym Protokółem Komisji Przetargowej.
2. Zarząd POD wskazuje osobę fachową, która z ramienia zarządu odpowiada za realizację remontów a przy inwestycjach inspektora nadzoru lub kierownika budowy.
3. Zarząd POD realizuje zadania w miarę możliwości systemem gospodarczym, w tym poprzez zawieranie umów z działkowcami oraz gdy jest to możliwe w ramach prac społecznie użytecznych.
4. Opracowane i uzgodnione co do treści projekty umów (wraz z kosztorysem) Prezes ROD, przedkłada przed rozpoczęciem zadania, do akceptacji Prezesa Okręgowego Zarządu.
5.  Powołana przez Prezesa ROD komisja przeprowadza końcowy techniczny odbiór całego zadania a protokół odbioru inwestycyjnego lub remontowego winien potwierdzać rodzaj i zakres robót zleconych umową oraz ich jakość.
6. Użytkowanie obiektu, w przypadku którego wymagane było pozwolenie na budowę, możliwe jest po zawiadomieniu inspektoratu nadzoru budowlanego
 
IV Kryterium rozliczenia zadania
 
1. Każde zadanie inwestycyjne lub remontowe winno być ostatecznie wycenione i rozliczone finansowo i materiałowo w ciągu jednego miesiąca od daty końcowego protokółu przekazania zadania do eksploatacji .
2. Prawidłowe rozliczenie kosztorysowe oraz przedłożenie dokumentacji powykonawczej zadania do Okręgowego Zarządu PZD stanowi warunek do ubiegania się o ponowne dofinansowanie innych zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD.

ZałącznikWielkość
WNIOSEK-druk o dotację.doc38 KB