Załącznik nr 1 do Uchwały nr 255/XIV/2021

                                                                                                                                                          Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu

                                                                                                                                                          z dnia 26 listopada 2021r.

 

 

Kryteria i zasady

dofinansowania inwestycji i remontów

w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu wrocławskiego

 

 

I  Kryteria podmiotowo – rzeczowo – finansowe

 

1.     Prawo do dofinansowania inwestycji i remontów posiadają wszystkie rodzinne ogrody działkowe, działające na terenie okręgu wrocławskiego, w których członkowie PZD podjęli niezbędne w tym zakresie uchwały na walnym zebraniu (konferencji delegatów), tj. uchwałę walnego zebrania (konferencji delegatów) w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) oraz uchwałę walnego zebrania (konferencji delegatów) w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD.

 

2.     Przez dofinansowanie inwestycji i remontów urządzeń ogrodowych rozumie się udzielanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu.

 

3.     Przez inwestycje i remonty urządzeń ogrodowych rozumie się budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, odbudowę i remont odtworzeniowy środków trwałych rodzinnego ogrodu działkowego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Dofinansowaniu nie podlegają bieżące konserwacje urządzeń ogrodowych.

 

4.     Wysokość dofinansowania na ustalone zadania uzależniona jest od posiadanych środków na Funduszu Rozwoju ROD, znaczenia zadania dla ogrodu oraz od ustaleń przyjętych w uchwałach organów Związku. Wysokość dofinansowania nie może przekraczać:

 

·        35% wartości zadania w przypadku starania się o dotacje ze środków finansowych zgromadzonych na Funduszu Rozwoju ROD Okręgu we Wrocławiu.

·       49% wartości zadania w przypadku starania się, przez zarządy ROD położone na terenie miasta Wrocławia, o dotację ze środków finansowych zgormadzonych na Funduszu Rozwoju ROD Okręgu we Wrocławiu, a pochodzących z budżetu Gminy Wrocław.

 

Dofinansowaniu do inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych podlegają przede wszystkim: zakupione materiały i urządzenia stanowiące odrębny środek trwały, praca sprzętu specjalistycznego oraz specjalistyczna robocizna.

 

 

II  Kryteria oceny wniosku, wymogów formalnych i realizacji zadania

 

1.     Rozpoczęcie procesu decyzyjnego w zakresie dofinansowania inwestycji i remontów warunkowane jest ujęciem zadania w Rocznym Planie Inwestycji i Remontów Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu na podstawie podjętych przez walne zebranie  ROD uchwał - inwestycyjnej i w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD.

 

Uchwała inwestycyjna powinna określać  m. in.:

a)     wysokość środków własnych ROD, zgromadzonych na Funduszu Rozwoju,

b)    kwotę partycypacji działkowców na rzecz danego zadania inwestycyjnego,

c)     rodzaj zaplanowanego do wykonania zadania inwestycyjnego,

d)    wartość zaplanowanego zadania inwestycyjnego,

e)     sposób realizacji zadania inwestycyjnego,

f)     termin realizacji.

 

2.     Uchwała inwestycyjna oraz uchwała w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD dostarczane są wraz z kompletem dokumentów z walnego zebrania (konferencji delegatów) ROD do biura OZ PZD we Wrocławiu w terminie 14 dni od zakończenia zebrania.

 

3.   Zarząd ROD odrębnym Wnioskiem, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały nr 5/I/2020 Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2020r., występuje do Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu o przyznanie dotacji do inwestycji.

 

4.     Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać m.in. następujące informacje:

 

a)     wysokość środków własnych ROD zgromadzonych na Funduszu Rozwoju,

b)    partycypację działkowców w finansowaniu zadania, w tym prace działkowców na rzecz zadania,

c)     rodzaj zadania inwestycyjnego,

d)    wartość zadania inwestycyjnego,

e)     sposób realizacji zadania inwestycyjnego,

f)     przewidywany termin realizacji zadania inwestycyjnego,

g)    środki finansowe zgromadzone przez ROD z tytułu użyczenia majątku ogrodowego.

 

5.     Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać następujące załączniki:

 

a)     kopię wniosku Zarządu ROD na walne zebranie (konferencję delegatów) w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego,

b)    kopię uchwały walnego zebrania (konferencji delegatów) ROD w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego,

c)     kopię uchwały walnego zebrania (konferencji delegatów) w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD.

d)    kosztorys inwestorski, kalkulacja własna zarządu,

e)     kopię projektu budowlanego w przypadkach, gdy prowadzona inwestycja tego wymaga, np. budowa domu działkowca o pow. powyżej 35m2, elektryfikacja, melioracja, sieć wodociągowa.

f)     kopię decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych – jeśli zadanie tego wymaga,

g)    kopię decyzji – pozwolenie wodnoprawne, w przypadku budowy studni głębinowej,

h)    minimum dwie, porównywalne oferty na wykonanie prac (w przypadku,  gdy całkowity koszt zadania wynosi od 15 000zł do 50 000zł oferty są składane w formie kalkulacji własnej sporządzonej przez firmę składająca ofertę, w przypadku, gdy koszt zadania przekroczy wartość 50 000zł Zarząd ogrodu przeprowadza przetarg nieograniczony) wraz z Protokołem z Posiedzenia Komisji Przetargowej z wyboru wykonawcy. W przypadku, gdy planowany koszt inwestycji nie przekracza 15 000zł Zarząd ogrodu może dokonać wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki.

i)      odrębne dokumenty niezbędne do wykonania zadania wynikające z przepisów Prawa budowlanego, Prawa wodnego, Prawa energetycznego oraz ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  

j)      umowę z wykonawcą lub jej projekt,

k)    jeżeli zadanie tego wymaga oświadczenie o powołaniu inspektora nadzoru,

 

6.     Wniosek o dofinansowanie składa się na realizację jednego zadania inwestycyjnego. Zarząd ROD może ubiegać się o dofinansowanie do 1 zadania inwestycyjnego w danym roku kalendarzowym, w przypadku starania się o dotację ze środków finansowych zgromadzonych na Funduszu Rozwoju ROD Okręgu we Wrocławiu, pod warunkiem prawidłowego i terminowego rozliczenia poprzednio przyznanej dotacji. W przypadku starania się o dotację ze środków finansowych zgormadzonych na Funduszu Rozwoju ROD Okręgu we Wrocławiu pochodzących z Gminy Wrocław, zarząd ROD może ubiegać się o dofinasowanie do więcej niż jednego zadania inwestycyjnego.

 

7.   Wnioski o dofinansowanie do inwestycji i remontów w ROD rozpatruje Komisja Inwestycji Okręgowej Rady PZD we Wrocławiu.

 

8.   Komisja wstrzymuje rozpatrzenie wniosków o dotacje ROD pozostających w zadłużeniu finansowym w stosunku do Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu do momentu uregulowania należności.

 

9.   Proces decyzyjny kończy się podjęciem uchwały przez Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu określającej wysokość przyznanej dotacji.

 

Aby Zarząd ROD mógł zrealizować zadanie inwestycyjne, którego wartość przekracza kwotę 15 000zł, niezbędnym jest uzyskanie zgody Okręgowego Zarządu, zgodnie z zapisami §3ust.2 pkt. a) Uchwały nr 300/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zasad udzielania przez prezydia okręgowych zarządów PZD zgody zarządom ROD na działanie przekraczające zakres zwykłego zarządu (zmiany wprowadzone Uchwałą nr 390/2019 Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 listopada 2019r.).

 

III Kryteria rozliczania zadania

 

1.     Odbiór końcowy zadania następuje na pisemny wniosek wykonawcy.

 

2.     Końcowy odbiór techniczny przeprowadza powołana przez Prezesa ROD komisja odbiorowa, sporządzając na tę okoliczność protokół technicznego odbioru końcowego, potwierdzający zakres, jakość, terminowość i rodzaj wykonanych prac. Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do zapłaty za wykonaną pracę.

 

3.     Protokół końcowy technicznego odbioru robót należy przedłożyć wraz z oryginałami opisanych faktur do biura Okręgowego Zarządu celem rozliczenia przyznanej dotacji w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu.

 

4.     W przypadku realizacji zadania metodą gospodarczą Zarząd ogrodu przedkłada do Okręgowego Zarządu PZD oryginały faktur za zakupione materiały oraz pisemna informację na temat poniesionych kosztów sprzętu specjalistycznego oraz kosztów robocizny (umowy zlecenia z działkowcami lub rozliczenie przepracowanych godzin przez działkowców na rzecz zadania inwestycyjnego). W przypadku realizacji zadania metoda mieszaną Zarząd ogrodu przedkłada do Okręgowego Zarządu PZD oryginały faktur za zakupione materiały oraz faktury (umowy) za wykonane prace podczas realizacji zadania inwestycyjnego. W przypadku realizacji zadnia metodą zleconą Zarząd ogrodu przedkłada do Okręgowego Zarządu PZD oryginały faktur za wykonane zadanie wraz z kosztorysem powykonawczym, sporządzonym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez Zarząd ogrodu, który określi wysokość poniesionych kosztów materiałowych, sprzętowych i robocizny. 

 

5.     Po dokonaniu całkowitego rozliczenia zadania inwestycyjnego należy sporządzić dokument OT i dostarczyć do biura OZ PZD we Wrocławiu do końca roku kalendarzowego, w którym zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

 

                                                                         Prezes OZ PZD we Wrocławiu

                                                                             mgr Janusz Moszkowski

 

                                                                                                                                                       

 

ZałącznikWielkość
1Wniosek o dotację.doc50 KB

Warto odwiedzić


 

Logowanie