R A M O W Y  p r o g r a m       t r z y d n i o w e g o   s z k o l e n i a    k a n d y d a t ó w     na      d z i a ł k o w c ó w     o r g a n i z o w a n e g o         w   O k r ę g o w y m    D o m u         D z i a ł k o w c a    w e    W r o c ł a w i u ul. S t a r o g r o b l o w a    4
 
I. TEMATYKA DOTYCZĄCA SPRAW ORGANIZACYJNYCH
1.Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13.12.2013r.
2. Prawa i obowiązki   działkowca w świetle Statutu PZD i Regulaminu ROD
3.Zagospodarowaniedziałki według obowiązujących przepisów   PZD

Warto odwiedzić


 

Logowanie