L. dz.  2422 /2012                              Wrocław, dnia 13 grudnia 2012 r.
 
 
 
 
 
Zarządy ROD
Komisje Rewizyjne ROD
Komisje Rozjemcze ROD
okręgu wrocławskiego
 
 
            Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu informuje, że otrzymał dokument pn. „Propozycje do ustawy o ogrodach działkowych” przygotowany przez Zespół posłów Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem Posła PO z Wrocławia Pana Stanisława Huskowskiego.
            Przedmiotowy dokument stanowi wstępne założenia do projektu ustawy o ogrodach działkowych przygotowanego przez PO.
Przedstawione propozycje przewidują:
1)     nacjonalizację i komunalizację całego majątku Związku na wszystkich szczeblach tj. ROD, OZ i KR zarówno finansowego jak i infrastruktury ogrodowej;
2)     likwidację Polskiego Związku Działkowców;
3)     wygaszenie i wykreślenie z ksiąg wieczystych prawa użytkowania wieczystego a będzie dotyczyć 1700 ha gruntów ROD w okręgu wrocławskim,
4)     brak możliwości zrzeszania się pojedynczych stowarzyszeń w struktury ponad ogrodowe, ponad okręgowe itp.;
5)     prowadzenie ogrodu przez stowarzyszenie na podstawie umowy dzierżawy zawieranej z Gminą (właścicielem ogrodu) na okres do 15 lat;
6)     pełną kontrolę działalności stowarzyszenia przez właściciela gruntu tj. Gminę poprzez obowiązkowe i terminowe składanie sprawozdań w tym finansowych oraz możliwości przejęcia prowadzenia ogrodu przez Gminę lub powierzenia jednostce zewnętrznej;
7)     ustanowienia korzystania z działki przez działkowca na podstawie umowy ze stowarzyszeniem do okresu ustalonego w umowie dzierżawy;
8)     ograniczenia budowy altany do 20m2 i wysokości do 4m;
9)     likwidację terenu ROD w każdym przypadku gdy teren ogrodu przeznaczony jest na cele publiczne lub na realizację celu ujętego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w tym na cele deweloperskie i komercyjne; wypowiedzenie umowy dzierżawy następuje na koniec roku kalendarzowego przed upływem okresu dzierżawy;
10)zobowiązanie stowarzyszenia ogrodowego do rekultywacji gruntów i posprzątania po ogrodzie działkowym w przypadku likwidacji ogrodu;
11)obciążenie działkowców roczną opłatą za oddanie gruntów na prowadzenie ogrodu w wysokości 0,2% wartości gruntów obliczonej po cenie rynkowej;
12)prowadzenie inwestycji i remontów w ogrodzie tylko za zgodą władz gminy (właściciela gruntów);
13)obciążanie działkowców kosztami opłat:
- za użytkowaną działkę:
- za użytkowanie części wspólnych’
- za korzystanie z mediów,
- za realizację inwestycji i remontów,
- na spłatę kredytów,
- na podatek od nieruchomości od części wspólnych,
- na fundusz ogrodowy,
- na prowadzenie ogrodu.
 
Przedstawiając powyższe – Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu w z y w a wszystkie organy Polskiego Związku Działkowców w okręgu wrocławskim do zdecydowanego przeciwstawienia się projektowi Platformy Obywatelskiej, do obrony obecnych praw a zapisanych w obywatelskim projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
            Każdy Zarząd Ogrodu, każda Komisja Rewizyjna, każda Komisja Rozjemcza powinna w trybie pilnym wyrazić swoje Stanowisko w stosunku do propozycji Platformy Obywatelskiej i przesłać to STANOWISKO do Marszałka Sejmu, do Klubu Platformy Obywatelskiej i do każdego posła PO z okręgu wrocławskiego (wykaz posłów PO wraz z adresami Biur Poselskich w załączeniu).
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu prosi o przesyłanie e-mailem na adres: gk-op-pzd@o2.pl, faksem lub pocztą kopii stanowiska.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu prosi jednocześnie o zwiększenie do maksimum aktywności w zbieraniu podpisów za obywatelskim projektem ustawy oraz o STANOWISKA popierając projekt obywatelski.
 

                                                                                  Prezes OZ PZD we Wrocławiu

                                                                                  mgr  Janusz  Moszkowski

Warto odwiedzić


 

Logowanie