STANOWISKO
 
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie propozycji do projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Platformy Obywatelskiej.
 
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu po zapoznaniu się z propozycjami do projektu nowej ustawy o ogrodach działkowych przygotowanymi przez zespół posłów Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem Posła Stanisława Huskowskiego stwierdza, że propozycje te zmierzają do zrujnowania rodzinnych ogrodów działkowych a następnie do ich całkowitej likwidacji.
Na taki cel wskazuje próba nacjonalizacji i komunalizacji infrastruktury ogrodów działkowych, to jest tych wszystkich urządzeń, które z ogromnym wysiłkiem budowaliśmy i budujemy za własne pieniądze, bez jakiegokolwiek wsparcia ze strony władz państwowych czy władz Wrocławia. Na taki cel wskazuje również proponowana likwidacji Polskiego Związku Działkowców, naszej samorządnej i niezależnej organizacji, która przez ponad 30 lat wniosła ogromny wkład w rozwój rodzinnych ogrodów działkowych. Propozycję przejęcia przez Państwo majątku naszego Związku odbieramy jako jawny, wrogi akt niczym nieuzasadnionej, bezprawnej i niezgodnej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej agresji. Za niedopuszczalną uznajemy propozycję zniesienia ochrony prawnej rodzinnych ogrodów działkowych w wyniku wygaszenia użytkowania wieczystego oraz prawa użytkowania gruntów ROD przez PZD oraz zaproponowanie formy prowadzenia ogrodu działkowego na podstawie umowy dzierżawy.
Umowa dzierżawy jak wskazują proponowane zapisy może być w każdym czasie wypowiedziana, jeżeli będzie taka wola władz Gminy wynikająca z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W sytuacji okręgu wrocławskiego a w szczególności ogrodów położonych we Wrocławiu Posłowie Platformy Obywatelskiej dążą do wygaszenia prawa wieczystego użytkowania 1700 ha gruntów ogrodów. W przypadku ogrodów wrocławskich likwidacji może być poddany każdy ogród, gdyż w studium i w planach zagospodarowania wszystkie ogrody przeznaczone są na inne cele, zwłaszcza komercyjne.
Rujnowaniu i likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych po upaństwowieniu i komunalizacji infrastruktury mają sprzyjać liczne restrykcyjne obciążenia finansowe rodzin działkowców w postaci opłaty za użytkowaną działkę w oparciu o cenę rynkową gruntów, opłaty za użytkowanie części wspólnej, opłaty za korzystanie z mediów a ponadto obowiązkowe opłaty na inwestycje i remonty, spłatę kredytu, ponoszenie zwiększonych wydatków na utrzymanie porządku i czystości na terenie ogrodu, obciążenia podatkiem od nieruchomości części wspólnej, wpłaty na tzw. fundusz ogrodowy oraz opłatę na pokrycie kosztów prowadzenia ogrodu.
Według posłów Platformy Obywatelskiej ogród działkowy może być prowadzony przez tymczasowe stowarzyszenie, gminę a nawet przez jednostkę zewnętrzną. Rujnowaniu i dekapitalizacji infrastruktury ogrodowej sprzyjać będą utrudnienia w realizacji inwestycji na terenie ogrodu, bowiem na każdą inwestycję czy remont muszą wyrazić zgodę władze Gminy.
Z propozycji do projektu ustawy zespołu posłów Platformy Obywatelskiej wynika całkowite ubezwłasnowolnienie działkowca, pełne podporządkowanie władzom Gminy oraz zapowiedziane dodatkowe restrykcje w postaci obowiązkowego zmniejszenia powierzchni altan do 20 m2. Za budzące zdziwienie i swoiste kuriozum może stanowić zapis wprowadzający obowiązek ponoszenia przez stowarzyszenie ogrodowe kosztów rekultywacji gruntów w przypadku likwidacji ogrodu.
Propozycje zespołu posłów Platformy Obywatelskiej odbieramy jako bezprecedensowe łamanie praw działkowców, obywateli Państwa Polskiego, zapisanych w Konstytucji RP. Wskazać należy, że propozycje te nie tylko odbiegają i to zasadniczo od Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 1lipca 2012 r. ale stoją w rażącej sprzeczności z jego treścią.
Propozycje zespołu posłów Platformy Obywatelskiej niszczące ponad 115-letni dorobek ogrodów działkowych, niszczące społeczną organizację – Polski Związek Działkowców – a zwłaszcza jej samorządność i niezależność są zaprzeczeniem ideałów solidarności ludzkiej aktywności społecznej, wolności obywatelskiej i rodzinności.
Szczególnie propozycje te brzmią złowrogo i całkowicie sprzecznie z życzeniami składanymi z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2012 roku przez Premiera Rządu RP i Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Pana Donalda Tuska.
Składając na ekranie telewizyjnym życzenia polskim rodzinom, składa je również rodzinom działkowców tym najskromniejszym. Pan Premier musi mieć jednak świadomość, że miliony polskich rodzin działkowców tych życzeń nie będą przyjmować bo brzmią one w kontekście propozycji Platformy Obywatelskiej aż nazbyt fałszywie.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu w całości odrzuca propozycje zespołu posłów Platformy Obywatelskiej oraz zwraca się ponownie do posłów PO o zaprzestanie własnych prac nad ustawą a o zdecydowane poparcie dla projektu obywatelskiego ustawy o ROD, który będzie służyć Polsce i polskim rodzinom i jako jedyny ma szansę na jego wdrożenie i realizację.
 
 
Wiceprezes OZ PZD                           Wiceprezes OZ PZD                  Prezes OZ PZD
Jerzy Karpiński                                   inż. Józef Smolis                      mgr Janusz Moszkowski
 
Sekretarz OZ PZD                               Skarbnik OZ PZD                      Członek Prezydium OZ PZD
mgr Barbara Korolczuk                       dr Grazyna Waras                     Zbigniew Knapek
 
Członek Prezydium OZ PZD                Członek Prezydium OZ PZD      Członek Prezydium OZ PZD
Władysław Lech                                  Karol Pacanowski                     Jan Pinkiewicz
 
                  Przewodniczący Okregowej                     Przewodniczący Okregowej 
                  Komisji Rewizyjnej                                  Komisji Rozjemczej
                  mgr Henryk Tomaszewski                       inż. Franciszek Skrzypniak
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 1. Pan Bronisław Komorowski
Prezydent RP
 1. Pan Donald Tusk
Premier Rządu RP
 1. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego
Platformy Obywatelskiej
 1. Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu RP
 1. Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
 1. Klub Parlamentarny SLD
 2. Klub Parlamentarny PSL
 3. Klub Parlamentarny „Ruch Palikota”
 4. Klub Parlamentarny „Solidarna Polska”
 5. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
 6. Posłowie Platformy Obywatelskiej okręgu wrocławskiego:a)       Ewa Wolak
b)       Jarosław Charłampowicz
c)       Michał Jaros
d)       Maciej Zieliński
e)       Stanisław Huskowski
f)        Sławomir Piechota
g)       Bogdan Zdrojewski
h)       Roman Kaczor
i)         Marek Łapiński
 
 
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie