STANOWISKO
 
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Radość” we Wrocławiu
z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie dalszego funkcjonowania
Polskiego Związku Działkowców
 
 
              Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Radość” we Wrocławiu na swoim plenarnym posiedzeniu, odbytym w dniu 29 grudnia 2012 roku, przeanalizował obecną sytuację w zakresie wzrostu stanu zagrożeń dotyczących dalszego funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców. Odnosząc się przy tym do Apelu Krajowej Rady PZD z dnia 29.11.2012 r., skierowanego do wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych o zajęcie stanowiska w sprawie dalszego funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców, Zarząd R.O.D. „Radość” we Wrocławiu stwierdza, że potrzeba dalszego istnienia i funkcjonowania naszego Związku wynika z naszego konstytucyjnego prawa do dobrowolnego zrzeszania się, nie może być podważana, ani też nie powinna podlegać jakimkolwiek dyskusjom prowokowanym przez naszych przeciwników. 
              Jednolita i silna ogólnopolska organizacja Polskiego Związku Działkowców była i jest gwarantem odpowiedniego statusu i pozycji swoich członków, a także i ich bezpieczeństwa, broniącym przy tym słusznych interesów tych członków. Taka pozycja PZD nie wszystkim odpowiadała i odpowiada. Pod pojęciem szerzenia demokracji w ogrodach próbuje się osłabić, a nawet zlikwidować tę organizację. Dotychczasowe propozycje ustawodawcze posłów Solidarnej Polski czy też Platformy Obywatelskiej są tego wymownym przykładem. Zapominają one przy tym o podstawowej sprawie, że likwidacja Związku i upaństwowienie jego majątku będzie równoznaczna z utratą wszelkich dotychczasowych praw przez wszystkich działkowców, zwłaszcza dotychczasowych praw do ulg podatkowych, majątku związkowego czy też praw odszkodowawczych za utracone mienie. Szafowane przy tym pojęcia pluralizmu, samorządności i niezależności są tu opacznie interpretowane i bez perspektywicznego pokrycia. Jesteśmy przeświadczeni, że w całej tej sprawie nie chodzi w rzeczywistości o Polski Związek Działkowców, ani też o nas, szeregowych działkowców. Istotą sprawy jest usunięcie nas z pola widzenia ponieważ jesteśmy przeszkodą w swobodnym przejmowaniu gruntów przez gminy. Na takie rozwiązanie nigdy się nie zgodzimy! Nie zgodzimy się na nie także dlatego, że w osłabionej formie organizacyjnej zarządy ogrodów nie poradzą sobie w zarządzaniu ogrodami i będą na przegranej pozycji w utarczkach prawniczych z gminami.
            Uważamy, że mamy konstytucyjne prawo do swobodnego zrzeszania się i do posiadania silnej własnej ogólnopolskiej organizacji. Temu prawu wychodzi naprzeciw nasz własny obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który to w całości akceptujemy i który w naszej ocenie zawiera najwłaściwsze rozwiązania w przedmiocie sprawy. Mamy nadzieję, że projekt ten objęty zostanie procesem legislacyjnym i że w końcu zostanie uchwalony przez Sejm RP. Projekt ten ma też i tę istotna wymowę, że może być przykładem podejmowania rozsądnych decyzji ustawodawczych przy udziale bezpośrednio zainteresowanych, t.zn. nas działkowców. Jak dotąd o potrzebie takiego działania w naszym przypadku od dawna już zapomniano.
            Uwzględniając wszystkie powyższe okoliczności w pełni solidaryzujemy się z treścią Apelu Krajowej Rady z dnia 29 listopada 2012 roku skierowanego do rodzinnych ogrodów działkowych i podkreślającego nierozerwalną spójność naszych dotychczasowych struktur związkowych oraz potrzebę dalszego ich funkcjonowania.
 
Sekretarz                      Wiceprezes                  Prezes
Zarządu ROD                 Zarządu ROD                Zarządu ROD 
 
Maciej Skórzyński         Jerzy Hachuła               Jerzy Karpiński
 
 
 
Przewodniczący               Wiceprezes              Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej ROD    Zarządu ROD            Komisji Rozjemczej ROD       
Jochen Kieschnick            Władysław Lepka      Zygmunt Krschka
 
        
 
oraz Członkowie Zarządu: 
 
- Weronika Nowicka – Skarbnik                  -  Eugeniusz Ostrowski –
- Sylwester Szymczak -                              - Jan Mazanek –
- Czesław Kempa                                       - Zygmunt Sutkowski                  – Zofia Górska                                           - Katarzyna Rusiniak -
 
 
Otrzymują:
 
- Pan Bronisław Komorowski – Prezydent RP
- Pan Donald Tusk – Premier RP
- Marszałek Sejmu Pani Ewa Kopacz
- Marszałek Senatu Pan Bogdan Borusewicz
- Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO
- Klub Parlamentarny SLD
- Klub Parlamentarny PSL
- Klub Parlamentarny „Ruch Palikota”
- Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
- Klub Parlamentarny „Solidarna Polska”
- KR PZD Warszawa;
- OZ PZD we Wrocławiu;
           
 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie