Walne zebrania sprawozdawcze w ROD
 
 • Jak co roku, do 30 kwietnia we wszystkich ROD powinny odbyć się walne zebrania sprawozdawcze.
 • Rok 2013 jest rokiem szczególnym i trudnym, gdyż ważyć się będą w nim losy ogrodów i Związku.
 • Aby podkreślić te szczególne okoliczności, Krajowa Rada PZD wydrukowała dla wszystkich członków PZD nowe zaproszenia na walne zebrania sprawozdawcze. Zostały one przesłane do OZ PZD
  z przeznaczeniem dla wszystkich działkowców. W zaproszeniu zaakcentowana jest wyjątkowość obecnej sytuacji w formie krótkiego apelu do działkowców zachęcającego do uczestnictwa w walnych zebraniach, szczególnie ze względu na to, że rok 2013 jest decydującym
  po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dodatkowo, do proponowanego porządku obrad dodany został punkt – oznaczony nr 11
  dotyczący aktualnej sytuacji działkowców, ogrodów i Związku.
 • Uważamy, że obok statutowych obowiązków, jakie winny być zrealizowane przez walne zebranie sprawozdawcze, należy przedstawić działkowcom aktualną sytuację, obywatelski projekt ustawy o ROD, który
  w dniu 5 lutego 2013 r. został złożony wraz z podpisami w Sejmie oraz projekty Solidarnej Polski, Platformy Obywatelskiej oraz SLD, co one znaczą i co się z nimi może wiązać. Należy podkreślić, że jeżeli Sejm nie uchwali nowej ustawy lub uchwali ustawę o ogrodach działkowych w wersji proponowanej przez SP lub PO, to żadne walne zebrania się już nie odbędą, a warunki funkcjonowania ogrodu i opłaty narzuci właściciel gruntu.
 • Dla ułatwienia pracy OZ i zarządów ROD, Krajowa Rada PZD wydała ulotki dotyczące założeń do projektu ustawy PO („Projekt PO – dla działkowców czy deweloperów” oraz „Dlaczego posłowie PO chcą skrzywdzić działkowców”), które są pomocne w uświadomieniu działkowcom niebezpieczeństwa. Ulotki, które dotychczas nie trafiły
  do ogrodów, powinny teraz zostać rozprowadzone na walnych zebraniach.
 • Ze względu na sytuację ogrodów działkowych należy zadbać o jak najliczniejszą frekwencję na tegorocznych walnych zebraniach, a więc zadbać o odpowiednie warunki dla działkowców, terminowe i prawidłowe zawiadomienie oraz wykorzystać wszystkie inne możliwości, by zachęcić działkowców do udziału w walnym zebraniu.
 • Działkowcy muszą mieć świadomość, że mamy tylko jedną szansę, by obronić ogrody i zachować kształt dotychczasowego ich funkcjonowania. Działkowcy mają prawo wiedzieć, że to od ich postawy może zależeć los ich ogrodu i każdego innego w Polsce. Trzeba zadbać o to, by nie były
  to ostatnie walne zebrania
  członków ROD.
 • W walnym zebraniu wziąć udział powinna osoba z okręgowego zarządu, która jest odpowiednio przygotowana do obsługi walnego zebrania, posiada wiedzę o aktualnej sytuacji Związku, jest kompetentna, dobrze zorientowana oraz w sposób rzetelny i zrozumiały przekaże działkowcom wszystkie niezbędne informacje. Bardzo ważna rola OZ, zarówno w organizacji walnego zebrania, jak i w jego obsłudze. Walne zebrania mają być obsłużone. Obsługa powinna się składać z najlepiej przygotowanych działaczy. Do zespołu powinni zostać włączeni pracownicy merytoryczni OZ. Dobrze, gdyby walne zebrania w dużych ROD obsłużyli prawnicy oraz członkowie prezydium OZ.  Należy bowiem pamiętać, że ogrody są różne
  i wymagają indywidualnego podejścia, chociażby w doborze odpowiedniej osoby do obsługi walnego. Dlatego też osoba prezentująca działkowcom temat aktualnej sytuacji Związku powinna się przygotować, a więc skorzystać z Biuletynów Informacyjnych, materiałów (broszur, ulotek)
  i wiadomości bieżąco aktualizowanych na stronie internetowej KR PZD. Należy również wykorzystać film pt. "Wyrok na działkowców" i wyświetlić go działkowcom. Film ten został doręczony wraz z Biuletynem Informacyjnym nr 1/2013 do wszystkich zarządów ROD. Ponieważ większość walnych zebrań odbywa się w drugim terminie, czas pomiędzy pierwszym, a drugim terminem walnego powinno się wykorzystać
  na zaprezentowanie działkowcom filmu. Można go również wyświetlić przy omawianiu punktu z porządku obrad, który dotyczy aktualnej sytuacji działkowców, ogrodów i Związku. Działkowcom należy się rzetelna i pełna informacja. Mają prawo zobaczyć go osobiście i samodzielnie ocenić to,
  co stało się w Trybunale.
 • Walne zebrania sprawozdawcze członków ROD powinny określić swój stosunek do PZD, jego struktur i projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, przygotowanego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Należy zadbać o to, by przygotowywane stanowiska, listy
  i petycje odpowiadały oczekiwaniom działkowców. OZ winien udzielić zarządom ROD stosownych wskazówek i instruktażu. Wskazane jest, aby walne zebrania przyjęły stanowiska:
- w sprawie projektu obywatelskiego ustawy o ROD,
- w sprawie projektu Solidarnej Polski,
- w sprawie propozycji do projektu Platformy Obywatelskiej,
- w sprawie dalszego funkcjonowania PZD – a więc odpowiedź na Apel Krajowej Rady PZD z dnia 29 listopada 2012 r. do wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych o zajęcie stanowiska w sprawie dalszego funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców.
 • Należy przypomnieć zarządom ROD o wprowadzonych uchwałą nr 246/2012 wytycznych do przeprowadzania walnych zebrań w ROD
  w 2013 r. oraz wzorach druków
  niezbędnych do ich przeprowadzania. Komplet wszystkich dokumentów został opublikowany w Biuletynie Informacyjnym nr 1/2013. Wzory druków są w środku Biuletynu,
  z łatwością można je zatem wyjąć i posługiwać się nimi na walnych zebraniach. Wzory druków zostały również zamieszczone na stronie internetowej KR PZD w zakładce „Prawo” – „Wzory dokumentów”. Mają one formę pozwalającą na ich bezpośrednie wykorzystanie.
 • Należy pamiętać, że zgodnie z § 82 pkt 9 do walnego zebrania sprawozdawczego należy podjęcie oddzielnej uchwały w sprawie każdego zadania inwestycyjnego lub remontowego w ROD ze wskazaniem udziału członków zwyczajnych w pracach na ten cel. Również zgodnie z § 40 ust. 4 regulaminu ROD, uchwały dotyczące bezpośrednio indywidualnego członka PZD sporządzane są jako odrębne dokumenty dla każdej sprawy. Przytoczone powyżej przepisy warte są podkreślenia i stosowania. Należy pamiętać o tym, aby zarządy ROD wykorzystywały oddzielne druki uchwał dla każdej konkretnej sprawy. Praktyka w ROD pokazuje bowiem, iż podejmowane są uchwały, które obejmują łącznie np. kilka inwestycji w ROD, a to zaciemnia obraz i rodzi komplikacje w przypadku kontroli obcych instytucji. Wtedy trudno jest udowodnić, że inwestycje
  w ogrodzie rzeczywiście zostały przewidziane do realizacji na podstawie uchwały walnego zebrania i wykazać, jakie były na ten cel zbierane środki. Zatem należy wystrzegać się uchwał obejmujących kilka spraw
  i wykorzystywać gotowe już wzory uchwał
  dla dobra własnego ogrodu, działkowców i całego Związku. Należy o tym wyraźnie przypomnieć zarządom ROD.
 • Walne zebrania są również dobrą okazją do spotkania działkowców
  z przedstawicielami miejscowych władz samorządowych oraz instytucji i urzędów
  , których praca ma wpływ na funkcjonowanie ogrodu. Dlatego pożądanym jest zapraszanie na walne zebranie przedstawicieli gmin, radnych, policji, a także współpracujących z ogrodem organizacji społecznych, placówek oświatowych itp. Wskazane jest zaproszenie posłów, aby działkowcy mogli na walnym przedstawić im aktualną sytuację Związku, co myślą o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, obywatelskim projekcie ustawy o ROD, a także o innych projektach dotyczących przyszłości ogrodów i Związku. Dobrze byłoby, aby tych głosów na żywo wysłuchali posłowie, którzy ostatecznie będą decydować o przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
 • Prosimy, aby zarządy ROD zachowały dbałość o pełną demokrację
  i przestrzeganie statutu PZD we wszystkich fazach walnego zebrania tzn.
  w procesie ich przygotowywania, zwoływania, przebiegu i dokumentacji
  z walnego.
AB

Warto odwiedzić


 

Logowanie