Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu po zapoznaniu się z propozycjami do projektu nowej ustawy o ogrodach działkowych przygotowanymi przez zespół posłów Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem Posła Stanisława Huskowskiego stwierdza, że propozycje te zmierzają do wyraźnego osłabienia pozycji rodzinnych ogrodów działkowych, do wyraźnego osłabienia praw działkowców oraz do planowej likwidacji ogrodów. Zwraca się uwagę na zamiar likwidacji Polskiego Związku Działkowców co pociąga za sobą utratę przez ogrody prawa użytkowania wieczystego i prawa użytkowania zwykłego. Ogrody maja funkcjonować na podstawie umów dzierżawy zawieranych z gminą. Zapisy określające okres 15 czy 25 lat, które mają być wpisane w umowie praktycznie nie maja żadnego znaczenia, gdyż umowa taka może być w każdym roku rozwiązana z chwilą pojawienia się możliwości zbycia gruntów zajętych pod ogrody na inne, najczęściej komercyjne cele. Okręgowy Zarząd podkreśla przy tym fakt, iż niemal wszystkie rodzinne ogrody działkowe w studium oraz w już uchwalonych planach zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przeznaczone są na cele budownictwa mieszkaniowego – deweloperskiego oraz na cele aktywizacji gospodarczej.
Zatem propozycje posłów Platformy Obywatelskiej mają otworzyć drogę do likwidacji, czy wyprowadzenia ogrodów z terenu Wrocławia i z innych miast w Polsce.
Jest rzeczą niezrozumiałą i nie do zaakceptowania propozycja przejęcia majątku trwałego ogrodów, całej infrastruktury przez gminę. Wiąże się to z w/w założeniami likwidacji Związku jako podmiotu mającego tytuł prawny do urządzeń rodzinnego ogrodu działkowego. Z propozycji posłów Platformy Obywatelskiej wynika zatem chęć całkowitego przejęcia kontroli i władztwa przez gminy nad terenami ogrodów, nad wybudowaną infrastrukturą ogrodową a także nad środkami finansowymi Związku, z których ma być utworzony ‘mityczny” Krajowy Fundusz Ogrodowy.
Ograniczenie możliwości powoływania związków stowarzyszeń ma na celu osłabienie a w rzeczywistości ubezwłasnowolnienie ewentualnych stowarzyszeń ogrodowych w pełni podporządkowanych gminie.
Okręgowy Zarząd zwraca uwagę na wyraźną próbę ograniczenia rozwoju ogrodu, gdyż na każdą inwestycję muszą wyrazić zgodę władze gminy. Prowadzić to będzie  zatem do dekapitalizacji już wybudowanych urządzeń i obiektów oraz do wyraźnego zmniejszenia zainteresowania utrzymania urządzeń przez samych użytkowników działek.
Okręgowy Zarząd zwraca również uwagę na liczne obciążenia finansowe działkowców zwłaszcza na opłatę z tytułu korzystania z gruntu obliczaną w oparciu o jego wartość rynkową jak i na podatek od altan czy od części wspólnych ogrodu. Dodatkowe koszty na inwestycje i remonty, na wpłatę na fundusz ogrodowy a zwłaszcza opłatę na pokrycie kosztów prowadzenia ogrodu i na wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w ogrodzie, powodują że działkowca nie będzie stać na użytkowanie działki i mogą doprowadzić liczne rezygnacje zwłaszcza rodzin słabo uposażonych z dalszej uprawy działki. Propozycje te stoją w wyraźnej sprzeczności z obecnymi funkcjami ogrodów działkowych a zwłaszcza z funkcją socjalną, społeczną i zdrowotną oraz z opiekuńczą rolą Państwa nad najsłabszymi, najmniej zasobnymi rodzinami i prowadzą do dalszego ubożenia społeczeństwa.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że tak pielęgnowane i  rozbudowywane przez dziesiątki lat ogrody działkowe mogą w wyniku pomysłów posłów Platformy Obywatelskiej ulec całkowitej likwidacji albo przekształcić się w tereny niezagospodarowane, slumsy i nieużytki.
Okręgowy Zarząd absolutnie nie godzi się na takie propozycje, nie godzi się aby to wszystko co zostało wybudowane za pieniądze samych działkowców i Związku uległo za zaprzepaszczeniu, popadło w ruinę i zapomnienie, by zamiast pięknej, zdrowej roślinności zapanował beton, szarzyzna i rozmaita zabudowa niekoniecznie służąca mieszkańcom miast i gmin.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że propozycje zespołu posłów Platformy Obywatelskiej są antyrodzinne, są zaprzeczeniem ideałów solidarności ludzkiej, wolności obywatelskiej, są zaprzeczeniem niezależności i samorządności społecznej. Nie można narzucać wszystkiego ludziom wbrew ich woli, nie można burzyć i likwidować tego, co do tej pory bardzo dobrze funkcjonuje w społeczeństwie.
Okręgowy Zarząd zwraca się do posłów Platformy Obywatelskiej o zaprzestanie wszelkich prac nad projektem ustawy o ogrodach, gdyż dotychczasowe propozycje są niehumanitarne wbrew potrzebom społecznym i zwraca się do posłów o włącznie się do ogólnokrajowej akcji poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, pod którym podpisało się niemal 1 milion obywateli naszego Państwa, a więc niemal wszyscy polscy działkowcy.
Okręgowy Zarząd wyraża nadzieję , że posłowie Platformy Obywatelskiej uszanują trud i wolę działkowców tak jak to uczyniła Marszałek Sejmu w dniu 5 lutego 2013r. przyjmując podpisy i obywatelski projekt ustawy.
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie