Wrocławskie spotkanie działkowców.

 

W dniu 02 marca 2013 r we Wrocławiu w sali konferencyjnej Hotelu “Mercury” odbyło się spotkanie działkowców okręgu wrocławskiego. W spotkaniu wzięło udział 477 działkowców ze wszystkich ogrodów działkowych znajdujących się we Wrocławiu oraz w 21 miastach i miejscowościach okręgu.
Tematem spotkania był obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych a także inne projekty ustaw dotyczące ogrodów działkowych wniesione do Sejmu RP oraz propozycje do ustawy opracowane przez zespół posłów PO pod kierunkiem posła  Stanisława Huskowskiego.
Zgromadzeniu działkowców przewodniczył Prezes OZ mgr Janusz Moszkowski. Na spotkanie przybył poseł Prawa i Sprawiedliwości Dawid Jackiewicz. Gościem zgromadzenia był również mec. Tomasz Terlecki, Z-ca Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Pomimo wcześniejszego zaproszenia na spotkanie nie przybył nikt z 9 posłów Platformy Obywatelskiej. Działkowcy oczekiwali zwłaszcza na posła Stanisława Huskowskiego, który ostatnio tak chętnie wypowiadał się w mediach .
Na spotkanie z działkowcami nie przybyli więc posłowie PO Jarosław Charłampowicz, Michał Jaros, Roman Kaczor, Marek Łapiński, Sławomir Piechota, Ewa Wolak, Bogdan Zdrojewski i Maciej Zieliński, a posła Michała Jarosa reprezentował Dyrektor Jego Biura.
Jest to tym bardziej przykre, że do ostatniej chwili prowadzone były rozmowy w sprawie obecności posłów PO na spotkaniu. Działkowcy mieli prawo oczekiwać ich przybycia i ich wypowiedzi w kontekście przedstawianych propozycji Platformy Obywatelskiej do projektu ustawy o ogrodach działkowych.
Brak obecności posłów Platformy Obywatelskiej w tak licznym zgromadzeniu przyjęto z dużym niezadowoleniem. Działkowcy w swoich wypowiedziach podkreślali, że posłowie PO obawiają się z nimi konfrontacji.
W swoich licznych, często emocjonalnych wypowiedziach jednoznacznie, negatywnie ocenili propozycje PO, które według nich zmierzają do likwidacji ogrodów i odebrania im obecnych praw, czego nie uczynił nawet Trybunał Konstytucyjny. Zwrócił na to uwagę, przedstawiciel ROD „Radość Życia” Pan Zbigniew Michalak, który zarzucił posłowi Huskowskiemu, że każe działkowcom budować altany na palach, że rozgłasza nieprawdziwe informacje jakoby ogrody blokowały inwestycje miejskie, budowę obwodnicy itp. Podkreślił, że poseł Huskowski lekceważy tak dużą społeczność, którą stanowią działkowcy i ich rodziny. Z wyżej wymienionymi tezami zgodził się także Pan Rogala z ROD „Obrońca” wskazując na dezorientacyjne opinie o ogrodach i działkowcach pojawiające się w mediach a szczególnie w prasie.
Tadeusz Minko z ROD „Czerwone Maki” zwrócił uwagę, że projekty PO i Solidarnej Polski zmierzają do likwidacji Związku i ogrodów. Posłowie po zebraniu tak dużej ilości podpisów powinni czuć się zobowiązani do uchwalenia obywatelskiego projektu ustawy. Wszak to obywatele wybrali posłów aby ich reprezentować. Pan Stanisław Pietrzak z ROD „Dalie” stwierdził, że w całym tym zamieszaniu nie chodzi o działkowców tylko by sprzedać tereny ogrodów deweloperom. Podkreślił, że tu chodzi o ziemię, a walka tę „naszą ziemię” trwa już ponad 20 lat. Musimy bronić naszych praw i ogrodów. Pan Dariusz Maciaszek ROD „Zgoda” w Sycowie uznał, że obywatelski projekt ustawy jest bardzo dobry i powinien być uchwalony, inaczej ogrody będą likwidowane. Pan Stanisław Ortyl z ROD „Archimedes” - zwrócił uwagę, że ogrody działkowe to miejsce odpoczynku po ciężkiej pracy, miejsce odstresowania, to kontakt z przyrodą dla ludzi mieszkających w blokowiskach. Władze w ogrodach wybierane są w najbardziej demokratycznej formie. Tam jest prawdziwa demokracja, do zarządów wybierani są ludzie najbardziej godni zaufania. Wskazał, że nie można odkładać naszej ustawy w Sejmie RP. Jerzy Karpiński z ROD „Radość” – byłem zbulwersowany jak traktuje się działkowców przed Trybunałem Konstytucyjnym. Działkowcom każe się czekać przed bramą a pseudostowarzyszenia wpuszcza się bocznym wejściem. Zarzucał posłowi Huskowskiemu, że z działkowcami rozmawia ze studia Polskiego Radia, podczas gdy wszyscy czekali na niego w siedzibie Związku. Nie chce a może boi się rozmawiać wprost z działkowcami i nie chce ich słuchać. Propozycje PO są zamachem na to co działkowcy wypracowali swoimi rękoma. Czesław Warych z ROD „Partynice” – stwierdził, że nie zgadza się z likwidacją Związku i przejęciem jego majątku, dlaczego chce się zlikwidować PZD? – przecież nie jest organizacja przestępczą. To co proponują posłowie PO a nawet posprzątanie po sobie jest aroganckie. Tu chodzi jak podkreślił o „ziemię”. Ta ziemia ogrodów jest dla nich taka cenna. Projekt obywatelski jest projektem najlepszym. Cieszy się, że Marszałek Ewa Kopacz obiecała zaprosić działkowców do Sejmu RP.
W dyskusji wzięło udział 13 działkowców, pozostali wypowiedzieli się w podobnym tonie. Głos zatem zabrali również Henryk Tomaszewski i Włodzimierz Kaucz z ROD „Obrońca”, Pan Baranowski z ROD „Pionierów” i Bożena Ankowitsch z ROD „Tęcza”.
W dyskusji działkowcy opowiedzieli się zatem za szybkim przyjęciem przez Sejm RP obywatelskiego projektu ustawy o ROD, który jako jedyny projekt w sposób kompleksowy odnosi sie do funkcjonowania ogrodów i najlepiej zabezpiecza ich istnienie i prawa działkowców. Projekt ustawy stwarza ponadto możliwość wyodrębnienia się w przyszłości ogrodu ze stowarzyszenia ogólnokrajowego.
Działkowcy wyrażając obawę o los wrocławskich ogrodów , które w planach przeznaczone są na inne cele stwierdzili, że projekt obywatelski jest jedyną szansą na ich obronę przed likwidacją. Zabierając głos – poseł Dawid Jackiewicz (PiS) zadeklarował, że Prawo i Sprawiedliwość nie wystąpi z własnym projektem ustawy o ogrodach działkowych. Zaznaczył ,że obywatelski projekt jest na tyle dobry , aby dalej nad nim pracować w Sejmie , zwłaszcza w Komisjach. Podkreślił , że ogrody działkowe powinny istnieć , gdyż nie można tak po prostu ich zlikwidować , bo istnieją przecież od wielu dziesięcioleci.
Obradom zgromadzenia przysłuchiwali się dziennikarze z Telewizji Polskiej –oddział we Wrocławiu, Polskiego Radia Wrocław oraz z Gazety Wrocławskiej.
Zgromadzenie działkowców jednogłośnie przyjęło Apel skierowany do Marszałka Sejmu RP i do posłów na Sejm RP oraz Stanowisko w sprawie propozycji do projektu ustawy o ogrodach działkowych przygotowanych przez zespół posłów Platformy Obywatelskiej.
                                                                                             Starszy Inspektor OZ PZD
            inż. Krystyna Adamska
Wrocław, dnia 02 marca 2013r.

 

 Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło:

 

A P E L

działkowców okręgu wrocławskiego uczestników zgromadzenia w dniu 02 marca 2013 r. do Marszałka Sejmu i do posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

 

My, działkowcy reprezentujący wszystkie (226) rodzinne ogrody działkowe okręgu wrocławskiego zwracamy się do Marszałka Sejmu i wszystkich posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Projekt ustawy był przedmiotem szczegółowych analiz i opinii działkowców na walnych zebraniach oraz na licznych spotkaniach w ogrodach i uzyskał zdecydowane poparcie rodzin działkowców. Dowodem tego poparcia są liczne stanowiska i uchwały, pod którymi podpisało się tysiące osób, i które zostały skierowane do najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej. Dowodem tego poparcia są też podpisy pod projektem ustawy 69 891 działkowców i sympatyków ogrodnictwa działkowego okręgu wrocławskiego. Ilość złożonych podpisów przekracza o kilkanaście tysięcy obecny stan działkowców w okręgu co dowodzi, że za obywatelskim projektem ustawy opowiedziało się liczne grono pozostałych mieszkańców naszych miast i gmin. Tak ogromne poparcie społeczne jest zbieżne z opinią CBOS, według której ponad 80% mieszkańców miast popiera istnienie ogrodów działkowych.

Stwierdzamy, że obywatelski projekt ustawy gwarantuje nam zachowanie praw do gruntów ogrodów poprzez zachowanie prawa użytkowania i użytkowania wieczystego przez ogólnokrajowe stowarzyszenie ogrodowe – Polski Związek Działkowców, które będzie dalej kontynuować i pielęgnować ponad wiekową tradycję ruchu ogrodnictwa działkowego, bronić praw działkowców i kontynuować rozwój ogrodów działkowych. Obywatelski projekt ustawy daje również możliwość wyodrębnienia się ze stowarzyszenia ogólnokrajowego jeżeli będzie taka wola samych użytkowników działek.

Stwierdzamy, że obywatelski projekt ustawy gwarantuje dotychczasową własność urządzeń ogrodowych oraz własność majątku działkowca zgromadzonego na działce, gwarantuje ponadto prawo do zwolnień podatkowych a więc zachowuje nabyte od kilkudziesięciu lat prawa, które nie zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Jednocześnie projekt ustawy umożliwia nam, działkowcom swobodne dysponowanie prawem do działki, bez obowiązku przynależności do stowarzyszenia.

Stwierdzamy, że obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zapewniając prawo gminy jako właściciela gruntów ogrodów do decydowania o losie ogrodu w przypadku likwidacji ogrodu zabezpiecza teren i ogród zastępczy oraz prawo odszkodowania za pozostawiony majątek.

Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest nam, działkowcom niezwykle bliski, jest dla nas korzystny i pozostaje według nas w zgodzie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i z przepisami Konstytucji RP.

Stwierdzamy przy tym, że Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych sprzyja jednocześnie rozwojowi miast i gmin.

Uczestniczący w zgromadzeniu działkowcy zwracają się zatem do posłów na Sejm RP o dołożenie wszelkich starań by obywatelski projekt ustawy, który zyskał tak ogromne poparcie w okręgu wrocławskim oraz w całym kraju (blisko 1 mln podpisów) był jak najszybciej uchwalony przez Sejm RP, przyjęty przez Senat i podpisany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Takich działań i takiej decyzji oczekują miliony polskich rodzin.

 

 

Apel przyjęty przez 477 działkowców okręgu wrocławskiego podczas zgromadzenia w dniu 2 marca 2013 r.

Przewodniczący zgromadzenia

Janusz Moszkowski

 

 

 

S T A N O W I S K O

działkowców okręgu wrocławskiego uczestników zgromadzenia w dniu 02 marca 2013 r. w sprawie propozycji do projektu ustawy o ogrodach działkowych przygotowanych przez zespół posłów Platformy Obywatelskiej.

 

Działkowcy okręgu wrocławskiego, reprezentujący wszystkie (226) rodzinne ogrody działkowe okręgu wrocławskiego uczestniczący w okręgowym zgromadzeniu działkowców wyrażają swoje negatywne stanowisko wobec propozycji do projektu ustawy przedstawionych przez zespół posłów Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem Posła Stanisława Huskowskiego. W szczególności nie uzyskują akceptacji propozycje likwidacji Polskiego Związku Działkowców oraz nacjonalizacji lub komunalizacji majątku ogrodowego. Polski Związek Działkowców jako ogólnokrajowa organizacja działkowców wielce zasłużyła się do rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, jest popierana przez działkowców naszego okręgu. Zamysł upaństwowienia lub przekazania na własność gmin infrastruktury ogrodowej w tym Domów Działkowca, ogrodzeń, sieci wodociągowej i energetycznej, studni itp. odbieramy jako próbę zagrożenia majątku, który sami za własne i związkowe pieniądze wybudowaliśmy i sami za własne i związkowe środki utrzymujemy. Tu u nas w okręgu a szczególnie we Wrocławiu od ponad 20 lat, gmina Wrocław nie wspiera naszych ogrodów a mimo to naszym wysiłkiem doprowadziliśmy do sytuacji, że ogrody okręgu wrocławskiego należą do najpiękniejszych i najlepiej zagospodarowanych w Kraju.

Stwierdzamy ponadto, że próba pozbawienia prawa użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów ogrodów przynależnych naszej organizacji Polskiemu Związkowi Działkowców zmierza do osłabienia statusu prawnego terenów ogrodów w celu ich likwidacji na inne, najczęściej komercyjne cele. Dowodem tego jest studium i  już uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego według, których obecne ogrody działkowe mają w przyszłości przestać istnieć.

Proponowana forma prawna jaką ma być umowa dzierżawy nie gwarantuje zachowania ogrodów dla rodzin działkowców i dla społeczeństwa, tym bardziej, że może być w każdym roku wypowiedziana. Tak słaba forma prawna jaką proponują posłowie Platformy Obywatelskiej przy próbie zawłaszczenia przez Państwo i Gminy majątku ogrodów i działkowców spowoduje znaczne zmniejszenie zainteresowania działkowców utrzymywaniem urządzeń ogrodowych i prowadzi do ich dekapitalizacji.

Wprowadzane w ten sposób władztwo gmin nad ogrodami działkowymi zaskutkuje szybkim zmierzchem rodzinnych ogrodów działkowych i będzie bez precedensu w państwach Unii Europejskiej. Uważamy, że posłowie na Sejm RP powinni odpowiadać na zapotrzebowanie społeczne i identyfikować się z wolą swoich wyborców.

Stwierdzamy, że absolutnie nie do przyjęcia jest przejęcie przez Państwo środków finansowych Związku i ogrodów są to bowiem nasze własne pieniądze, które zbieramy i łożymy na naszą społeczną działalność i rozwój naszych ogrodów.

Uczestnicy zgromadzenia stanowczo protestują i nie wyrażają zgody na zaproponowane liczne obciążenia finansowe, w tym podatki. Uważamy, że w sprawie zwolnień podatkowych wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny uznając słuszność takich zwolnień dla działkowców, gdyż ich rodziny należą do najsłabiej uposażonych, dla których ogrody działkowe są znacznym wsparciem.

Uczestnicy zgromadzenia zwracają się do posłów Platformy Obywatelskiej – odstąpcie od tworzenia ustawy, która jest nie akceptowana ani prze działkowców ani przez społeczeństwo. Poprzyjcie projekt obywatelski ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, gdyż tylko ten projekt zapewnia istanienie ogrodów, prawa działkowca oraz rozwój miast i gmin.

 

 

Stanowisko przyjęte przez 477 działkowców okręgu wrocławskiego podczas zgromadzenia w dniu 2 marca 2013 r.

Przewodniczący zgromadzenia

Janusz Moszkowski

 

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie