27.04.2023

 

NIEOGRANICZONY PRZETARG NA WYKONANIE OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO
NA TERENIE ROD „ZŁOTNIKI” WE WROCŁAWIU
 
 
1.    ZAMAWIAJĄCY
Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie - Okręg we Wrocławiu
adres biura: ul. Starogroblowa 4, 54-241 Wrocław
telefon kontaktowy: 797-890-175 lub 798-697-355
 
2.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie i montaż ogrodzenia zewnętrznego na podmurówce o specyfikacji:
-długość ogrodzenia ok. 282mb;
-wysokość panelu 150cm;
-panel siatkowy ocynkowany o długości 250cm i średnicy pręta 4mm;
-słupek ocynkowany wysokości 230cm;
-podmurówka gładka o wysokości 20cm.
 
3.    LOKALIZACJA
Odbudowa części ogrodzenia zewnętrznego ROD “Złotniki” we Wrocławiu. Nowe ogrodzenie (czerwona linia na załączniku graficznym) zlokalizowane będzie na granicy działek geodezyjnych nr 147/6 i 147/7 oraz 147/7 i 147/8, AM-9, obręb Złotniki, oddzielając ww. Ogród działkowy od nowo budowanej Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94. Poglądowy załącznik graficzny dostępny do pobrania na stronie internetowej OZ PZD we Wrocławiu pod adresem: https://www.ozpzd-wroclaw.pl/ w zakładce aktualności przy ogłoszeniu przetargu.
 
Dokonanie wizji lokalnej terenu realizacji zamówienia przez Wykonawcę jest dobrowolne.
Koszty realizacji wizji lokalnej terenu realizacji zamówienia ponosi Wykonawca.
 
4.    PROCEDURA
Oferty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w biurze Okręgowego Zarządu PZD w godzinach pracy biura od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00 pod adresem:   ul. Starogroblowa 4, 54-241 Wrocław, w terminie do 15.05.2023r. do godziny 16:00.
 
Otwarcie ofert nastąpi 16 maja 2023 r. w siedzibie Organizatora przetargu.
Oczekiwany termin wyłonienia wykonawcy 22.05.2023r.
 
5.    FORMALNOŚCI
Oferta przedstawiona przez oferenta powinna zawierać następujące informacje:
1. Całkowity koszt realizacji w rozbiciu na:
- koszty materiałowe;
- koszty robocizny;
- model transzowej realizacji płatności po zakończonych etapach prac lub sugerowany termin płatności.
2. Całkowity czas realizacji liczony od momentu przekazania placu pod inwestycję.
3. Listę komponentów użytych przy przygotowaniu wyceny.
4. Czas gwarancji udzielany na wykonane prace.
 
Organizator przetargu przewiduje możliwość skorzystania z „procedury odwróconej”, w wyniku której dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbadane zostanie, czy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24a ust. 1 ustawy PZP).
 
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, przeprowadzenia negocjacji uzupełniających lub unieważnienia przetargu na każdym etapie jego rozpatrywania w przypadku nie uzyskania ofert zgodnych z założonymi ramami budżetowymi.
 
Oferty częściowe lub wariantowe nie będą rozpatrywane.
 
Postępowanie prowadzone jest o przepisy:
- Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami);
- Uchwała Nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 11.10.2015 r. w sprawie inwestycji i remontów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Polskim Związku Działkowców;
- Do prowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

 

 

ZałącznikWielkość
ROD ZŁOTNIKI-ogrodzenie .pdf775.45 KB

Warto odwiedzić


 

Logowanie